Политика за поверителност

Поверителността на данните е важна за JT Business Group EOOD и поддържането на вашето доверие е наш приоритет. Тази Политика за поверителност обяснява как събираме и използваме лични данни, които получаваме чрез този уебсайт и когато се регистрирате, за да използвате нашите услуги, и чрез други средства, като имейл, лично или от други източници на трети страни.

ОТНОСНО ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тази Политика за поверителност се прилага, когато посещавате нашия уебсайт https://jtbusinessgroup.bg/ (и всеки мобилен сайт или приложения, които имат връзка към тази Политика за поверителност) (наричани заедно „Сайтовете“). Прилага се и когато сме в контакт с вас по други начини, независимо дали в качеството ви на физическо лице или на директор, партньор, служител или друг представител на компания или друга организация.

За JT BUSINESS GROUP EOOD

Ние сме JT Business Group EOOD, еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в България под рег. No 207108233, със седалище: 5 ул. Върбица, София ("JT Business Group","ние", "наш").

ВРЪЗКА С НАС

Ако имате въпроси относно нашата политика за поверителност или вашата информация, или за да упражните някое от правата си, както е описано в тази политика за поверителност или съгласно законите за защита на данните, можете да се свържете с нас:

По поща: ул. Върбица №5, София 1504

By telephone: +359 (0)2 423 4800

По имейл: office@jtbusinessgroup.bg

ПРИНЦИПИ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

JT Business Group спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 1. Законосъобразност, справедливост и прозрачност – данните трябва да се обработват законосъобразно, справедливо и по прозрачен начин.
 2. Ограничение на целта – данните трябва да се събират за конкретни, изрични и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, който е несъвместим с тези цели.
 3. Минимизиране на данните – данните трябва да бъдат адекватни, подходящи и ограничени до това, което е необходимо във връзка с целите, за които се обработват.
 4. Точност – данните трябва да са точни и, когато е необходимо, да се актуализират.
 5. Ограничение на съхранението – данните трябва да се съхраняват във форма, която позволява идентифициране на субектите на данни за период не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.
 6. Цялостност и поверителност – данните трябва да се обработват по начин, който гарантира подходяща сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреда чрез използване на подходящи технически или организационни мерки.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ

Информация, която ни предоставяте

Можете да ни предоставите лични данни, когато ни се представите, когато се срещнем лично или когато сме в контакт по телефона, имейл, чрез сайтовете и когато се регистрирате в сайтовете или по друг начин.

Категориите лични данни, които предоставяте, включват:

 • име и фамилия;
 • длъжност и име на компанията;
 • имейл адрес;
 • телефонен номер;
 • пощенски адрес;

Информация, която събираме от трети страни

Ние събираме повечето от тази информация директно от вас. Ние също така работим съвместно с трети страни (включително, например, бизнес партньори, професионални съветници, доставчици на информация за търсене, агенции за кредитни справки) и може да получим информация за вас от тях.

Също така събираме информация за вас:

 • от публично достъпни източници, напр. Агенция по вписванията;
 • от източници на информация от трети страни, напр. доставчици на надлежна проверка на клиента;
 • която сте направили обществено достояние на уебсайтове, свързани с вас или вашата компания, или в социални медийни платформи като LinkedIn;
 • от трета страна, напр. лице, което ви е запознало с нас или други професионалисти (като адвокати), които можете да ангажирате.

Информация, която събираме в интернет

Ако взаимодействате с нас онлайн, ние използваме бисквитки и други технологични инструменти, за да събираме информация за вашето устройство и използването на нашите сайтове от ваша страна, като например IP адреса на вашето устройство, вашия потребителски идентификатор и идентификатори на сесията, какви страници е посетило вашето устройство и времето че вашето устройство е посетило нашия сайт.

Чувствителни лични данни

Обикновено не се стремим да събираме чувствителни (или специални категории) лични данни на сайтовете. Чувствителните лични данни се определят от законите за защита на данните като включват лични данни, разкриващи расовия или етнически произход, религиозни или философски убеждения или данни относно здравето на дадено лице. Ако все пак събираме чувствителни лични данни, ще поискаме вашето изрично съгласие за предложеното от нас използване на тази информация по време на събирането.

Деца

Сайтовете не са предназначени или насочени към деца на възраст под 16 години и ние не събираме съзнателно данни, свързани с деца под тази възраст.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Целта, за която използваме и обработваме вашата информация (с изключение на чувствителни лични данни) и правното основание, на което извършваме всеки вид обработка, е обяснено по-долу.

Цели, за които ще обработваме информацията и правно основание за обработката

Да сключваме и изпълняваме договори с Вас.

 • Необходимо е да обработваме Вашите лични данни по този начин, за да сключим договор с Вас и да изпълним договорните си задължения към Вас.

За да ви предоставим информация и услуги, които поискате от нас.

 • В наш законен интерес е да отговаряме на вашите запитвания и да предоставяме всяка поискана информация, за да генерираме и развиваме бизнес. За да гарантираме, че предлагаме добра и отзивчива услуга, ние считаме това използване на данни за пропорционално и няма да бъде предубедено или вредно за вас.
 • В наш легитимен интерес е да ви предоставяме нашите услуги и да ви регистрираме по ваше искане.
 • В наш законен интерес е да предлагаме услугите си на пазара. Считаме, че това използване е пропорционално и няма да ви навреди или навреди.
 • Винаги можете да се откажете от получаването на имейл съобщения или текстови съобщения, свързани с директен маркетинг, като ни изпратите имейл или като следвате връзката за отписване.

Да ви поканим на семинари или други събития, които смятаме, че може да представляват интерес за вас.

 • В наш законен интерес е да предлагаме услугите си на пазара. Считаме, че това използване е пропорционално и няма да ви навреди или навреди.
 • Винаги можете да се откажете от получаването на имейл съобщения или текстови съобщения, свързани с директен маркетинг, като ни изпратите имейл или като следвате връзката за отписване.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние уважаваме вашата поверителност и няма да споделяме личните ви данни с трети страни, освен както е предвидено в тази Политика за поверителност.

Ние споделяме вашата информация, когато е необходимо, за да ни позволи да предоставим услугите, които сте поискали, по-специално:

 • за да ви позволим да получите достъп до ограничени части от сайтовете;
 • за да ни позволите да предоставим или да получите и/или да заплатите услуга;
 • за да ви позволим да получите информация, която сте поискали да ви бъде изпратена;
 • за да изпълним заявка, която може да сте направили.

Споделяме вашата информация със следните трети страни:

 • с JT Business Group директори, служители и консултанти базирани в България;
 • с други професионални консултанти;
 • с нашите обработващи данни трети страни и доставчици на услуги, които подпомагат работата на сайтовете и нашите услуги, включително услуги за маркетинг и поддръжка на ИТ, като услуги за съхранение/архивиране на данни и възстановяване след бедствие.

Нашите обработващи трети страни и доставчици на услуги са обект на задължения за сигурност и поверителност и им е разрешено да обработват вашите лични данни само за определени цели и в съответствие с нашите инструкции.

В допълнение, JT Business Group може да разкрие информация за вас при следните обстоятелства:

 • ако сме длъжни да разкрием или споделим вашите лични данни, за да спазим всяко законово или регулаторно задължение. Например, можем да разкрием лични данни на всеки регулаторен орган, на който сме подчинени, и на всяка инвестиционна борса, на която можем да търгуваме или на всяко лице с власт да изисква такава информация съгласно законов акт;
 • в случай, че продадем или купим някакъв бизнес или активи, в който случай можем да разкрием вашите лични данни на бъдещия продавач или купувач на такъв бизнес или активи;
 • ако е необходимо за защита на жизнените интереси на дадено лице; и
 • за налагане или прилагане на нашите правила и условия или за установяване, упражняване или защита на правата на JT Business Group, на нашите служители, клиенти или други.

МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ

За да ви предоставяме услуги, понякога е необходимо да прехвърляме и съхраняваме вашите лични данни извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“), както следва:

 • с нашите доставчици на услуги, разположени извън ЕИП;
 • ако сте базирани извън ЕИП;
 • where there is an international aspect to the Services we have been asked to provide.

Когато личните данни се прехвърлят към и съхраняват извън ЕИП, ние предприемаме стъпки за осигуряване на подходящи гаранции за защита на вашите лични данни, включително:

 • прехвърляне на Вашите лични данни към държава, територия, сектор или международна организация, за която Европейската комисия е определила, че осигурява адекватно ниво на защита, както е разрешено съгласно член 45, параграф 1 от GDPR;
 • сключване на стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, задължаващи получателите да защитават вашите лични данни, както е разрешено съгласно член 46, параграф 2, буква в) от GDPR;
 • в рамките на ЕС-САЩ. Privacy Shield Framework, която позволява на бизнесите в САЩ да се самосертифицират като средство за спазване на законите на ЕС за защита на данните.

При липса на решение за адекватност или подходящи предпазни мерки, както е посочено по-горе, ние ще прехвърлим лични данни на трета държава само когато е приложимо едно от следните (както е разрешено съгласно член 49 от GDPR)):

 • прехвърлянето е необходимо за изпълнение на договорния ни ангажимент с Вас;
 • прехвърлянето е необходимо за установяване, упражняване или защита на правни искове; или
 • дали сте изрично съгласие за прехвърлянето.

Ако желаете допълнителна информация относно конкретния механизъм, използван от нас при прехвърляне на вашите лични данни извън ЕИП, моля, свържете се с нашия мениджър за поверителност, като използвате данните, посочени по-горе.

ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Използваме стандартни за индустрията физически и процедурни мерки за сигурност, за да защитим информацията от мястото на събиране до мястото на унищожаване. Това включва криптиране, защитни стени, контрол на достъпа, политики и други процедури за защита на информацията от неоторизиран достъп.

Когато обработката на данни се извършва от наше име от трета страна, ние предприемаме стъпки, за да гарантираме, че са налице подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим неоторизирано разкриване на лични данни.

Въпреки тези предпазни мерки обаче, JT Business Group не може да гарантира сигурността на информацията, предавана по интернет, или че неоторизирани лица няма да получат достъп до лични данни. В случай на нарушение на данните, JT Business Group са въвели процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение и ще уведомят вас и всеки приложим регулатор за нарушение, когато това се изисква.

 

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни няма да бъдат съхранявани по-дълго, отколкото е необходимо за целите, за които са били събрани и обработени и за целите на удовлетворяване на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

Критериите, които използваме за запазване на различни видове лични данни, включват следното:

 • Общи запитвания – когато направите запитване или се свържете с нас по имейл или телефон, ние ще запазим информацията ви толкова дълго, колкото е необходимо, за да отговорим на вашите запитвания. След този период няма да съхраняваме вашите лични данни повече от 5 години, ако не сме имали активен последващ контакт с вас;
 • Директен маркетинг – когато съхраняваме вашите лични данни в нашата база данни за целите на директния маркетинг, ние ще запазим информацията ви за не повече от 5 години, ако не сме имали активен последващ контакт с вас.
 • Законови и регулаторни изисквания – може да се наложи да запазим лични данни до 7 години, след като престанем да ви предоставяме услуги и продукти, когато е необходимо, за да спазим нашите законови задължения, да разрешим спорове или да наложим нашите правила и условия.

ВАШИТЕ ПРАВА

Достъп до и актуализиране на вашите лични данни

Имате право на достъп до информацията, която съхраняваме за вас. Ако поискате, ние ще ви предоставим копие от вашите лични данни, които обработваме („искане за достъп на субект на данни“). Можем да откажем да изпълним искане за достъп на субект, ако искането е явно неоснователно, прекомерно или повтарящо се по естество.

Можете също така да имате право да получите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран и често използван формат, така че да могат да бъдат прехвърлени на друг администратор на данни („преносимост на данни“). Правото на преносимост на данните се прилага само когато вашите лични данни се обработват от нас с вашето съгласие или за изпълнение на договор и когато обработката се извършва с автоматизирани средства.

Искаме да сме сигурни, че вашите лични данни са точни и актуални. Имате право неточните лични данни да бъдат коригирани или допълнени, ако са непълни. Можете да актуализирате данните си или да промените предпочитанията си за поверителност, като се свържете с нас, както е посочено в „Свържете се с нас“ по-горе. Можем да откажем да изпълним искане за корекция, ако искането е явно неоснователно, прекомерно или повтарящо се.

ДРУГИ ВАШИ ПРАВА

Вие също така имате следните права съгласно законите за защита на данните да поискате да коригираме вашите лични данни, които са неточни или непълни.

При определени обстоятелства имате право да:

 • да поискате изтриване на вашите лични данни („право да бъдеш забравен“);
 • да ограничите обработката на вашите лични данни до обработка при определени обстоятелства.

Моля, имайте предвид, че правата по-горе не са абсолютни и може да имаме право да откажем искания, изцяло или частично, когато са приложими изключения съгласно приложимото законодателство. Можем да откажем искане за изтриване, например, когато обработката е необходима за спазване на правно задължение или е необходима за установяването, упражняването или защитата на правни искове. Можем да откажем да изпълним искане за ограничаване, ако искането е явно неоснователно, прекомерно или повтарящо се по естество.

Упражняване на вашите права

Можете да упражните което и да е от правата си, както е описано в тази Политика за поверителност и съгласно законите за защита на данните, като се свържете с нашия мениджър за поверителност, както е посочено в „Свържете се с нас“ по-горе.

Когато имаме основателни съмнения относно самоличността на лицето, което прави искането, можем да поискаме допълнителна информация, необходима за потвърждаване на вашата самоличност.

ВРЪЗКИ (Линкове)

Сайтовете може от време на време да съдържат връзки към и от уебсайтове на трети страни. Ако следвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики за поверителност и JT Business Group не поема никаква отговорност или задължения за тези политики. Моля, проверете тези правила, преди да изпратите лични данни на тези уебсайтове.

МОНИТОРИНГ НА ИМЕЙЛ

Имейлите, които вие изпращате до нас или които ние изпращаме до вас, може да бъдат наблюдавани от JT Business Group за да гарантираме съответствие с професионалните стандарти и нашите вътрешни политики за съответствие.

ЖАЛБИ

Ако имате някакви въпроси или оплаквания относно нашата политика или практики за поверителност, моля, свържете се с нашия мениджър за поверителност, както е посочено в „Свържете се с нас“ по-горе.

Имате право да подадете жалба по всяко време до надзорен орган, по-специално в държавата от ЕС (или ЕИП), където работите, обичайно живеете или където е настъпило предполагаемо нарушение на законите за защита на данните.

ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

От време на време може да променяме тази Политика за поверителност. Текущата версия на тази Политика винаги ще бъде достъпна от нас на хартиен носител или на Сайтовете. Ние ще публикуваме видно известие на сайтовете, за да ви уведомим за всякакви значителни промени в тази Политика или да ви актуализираме по друг подходящ начин.

В сила от 01 януари 2023.

 

 

 

(

icon only

абонирайте се за актуални новини.

Бюлетин

Не пропускайте да се запознаете с актуалните новини, ексклузивните оферти и информация от вътрешни източници. Абонирайте се за нашия бюлетин и получавайте нашето подбрано съдържание не повече от два пъти месечно.

Просто въведете имейла си по-долу и се присъединете към нашата общност от практични абонати.

;